Profeternas antal

Profeternas antal

Profeternas antal inom Islam är totalt 124000. Allah sände många Profeter till människorna och till jinn (osynliga väsen, andar) för att sprida Islams budskap. Profeten Muhammad, sallallahu ^alayhi wa sallam, informerade oss genom sitt uttalande som är berättat av Ibn Hibban, att Allah skickade 124000 Profeter (´anbiyaa´) och Sändebud (rosol); varav 313 av dessa var Sändebud.

Ett Sändebud är en man som erhåller nya islamiska lagar att förmedla från Allah medan en Profet är en man som följer och förmedlar de islamiska lagar som uppenbarades för Sändebudet innan honom eller för Sändebudet som levde i samtid med honom. Därför är varje Sändebud en Profet men inte alla Profeter är Sändebud.

 

Profeten Muhammad, sallallahu ^alayhi wa sallam, informerade oss i sitt uttalande som berättades av al-Bukhari, Muslim och andra, att Profeterna är som bröder från en och samma mamma men att deras fäder är olika. Han förklarar vidare att deras grundtro är en och samma vilket förklarar meningen "att Profeterna är från en och samma mamma". Men att lagarna som Gud uppenbarade för dem kunde skilja sig vilket förklarar meningen " att deras fäder är olika".

Under Profeten Adams tid var det till exempelvis tillåtet för en bror att gifta sig med sin syster (från en annan graviditet). Här får man tänka på att det inte fanns andra människor på jorden. Adam var den första människan på Jorden därefter Eva och sedan födde Eva flera tvillingpar. Det fanns inga andra människor med dem. Denna regel, att få gifta sig med syskon, upphävdes under Profeten Seths tid då det inte längre fanns behov av att bröder gifte sig med sina systrar. Tvagning- och bönereglerna kunde också skilja sig från den ena Profeten till den andra. Alkohol blev förbjudet i Islam under Profeten Mohammads tid. Dock har ingen Profet innan förbudet druckit alkohol. Inte heller har de uppmuntrat till att dricka det.

Då deras grundtro var den samma kom alla Profeter med Islam och lärde ut att:

  • Skaparen inte har en partner i sin gudomlighet
  • Gud är attribuerad med de perfekta egenskaperna och Han är fri från att ha brister och att ha egenskaper som inte passar Honom
  • Gud inte liknar någonting av sina skapelser vare sig det är konkreta saker, som handgripligen går att ta på såsom en kropp, eller abstrakta saker, som man inte kan ta på såsom ljus och luft.
  • Skaparen är den Enda som förtjänar att dyrkas och att Hans namn är Allah.
  • Livet är som ett test där vissa kommer att tro och underkasta Allah medan andra kommer att förneka Allah.

Må Allah låta oss vara bland dem som erhåller en stark tro och som träder in i Paradiset utan straff.