Syskon i Islam

Syskon i islam

Tyvärr finns det muslimer idag som tänker dåligt om sina syskon i Islam till den graden att hatet tar över deras hjärtan gentemot sina syskon och förstör relationer. Detta är något som inte minst glädjer djävulen men även andra fiender till Islam. Till dessa som tänker illa säger vi frukta Allah i hur ni ser på andra muslimer och granska statusen av er tro.

Allah har givit muslimerna titeln av brödraskap för att vi är kopplade till varandra genom religionen. Profeten ^alayhis-salam tydliggjorde vad som bygger detta brödraskap i en hadith som betyder:

”var varnade att tänka illa om dina muslimska bröder, för oftast kan det vara motsatsen till sanningen, jaga inte deras brister, spionera inte på dem, lura dem inte att köpa något, avundas inte dem, visa inget hat gentemot dem och ta dem inte som fiender, snarare var bröder i lydnad till Allah.”

I denna hadith, rådgav profeten oss att avstå från att tänka dåligt om varandra utan en religiös ursäkt. Långt ifrån alla muslimer följer detta ädla råd. Ser så mycket illa tänkande och hat att det smärtar djupt i hjärtat.

Mina syskon frukta Allah för sannerligen vet Han om era tankar och intentioner.

Illa tänkandet är något som tyvärr satt sig som en cancer hos vissa människor. Det har berättats att ^Umar Ibn al-Khattab sade:

”det är inte tillåtet för en Muslim att när han hör sin Muslimska broder yttra ett ord att skynda sig till att tänka illa om det som sagts när det finns en möjlighet till att det kan ha en positiv innebörd.”

Så även följeslagarna var väl medvetna om vikten av att inte dra förhastade slutsatser om det som en bror/ syster säger. Så länge det finns möjlighet till att det de säger innebär något positivt, stoppa dig själv från att föreställa dig det negativa. Sluta tänk ”han kanske spionerar på mig”, ”han kanske ignorerar mig”, ”han kanske vill åt mina hemligheter.” Hur mycket förtrycks inte din bror av dina grundlösa anklagelser för att djävulen eller din egen ondska har drivit dig till det?

Du gör dig själv och din bror en tjänst genom att inte förpesta nationen med ditt illa tänkande. På Domedagen kommer dina grundlösa anklagelser mot din bror göra sig till känna. Du kanske är starkare än din bror i denna värld och därför kan ingen människa sätta stopp för dina dåliga tankar. Men på Domedagen kommer du inte undan. Så ångra dig redan nu innan ditt hjärta slutar slå likt många av dina vänners hjärtan slutat slå och be din bror om förlåtelse för du har sårat honom. Och att såra en muslim ska inte tas lätt. Skäms inför din Herre som beordrat dig till att upprätthålla en god relation till dina syskon i religionen.

Imam ^Aliyy sade:

“Om ni vet att er muslimska bror har goda egenskaper, då ska ni ignorera om människor nämner honom i det dåliga. Dessutom den som till det yttre har ett gott rykte bland människor, ska man anta att denna människa likaså har ett gott inre.”

Vår nation hade blivit av med många av sina problem om detta uttalande av imam ^Aliyy togs i beaktning. Men än idag, trots att vissa hör om dessa uttalanden, så fortsätter de att tillskriva sina bröder och systrar dåliga egenskaper och hänga ut dem för att vara illojala. Men vem är det egentligen som bär på dåliga egenskaper och är illojal? Är det inte den som valt att följa sitt onda inre och djävulen? Tänk efter och var klok!

Vi ber Allah att vägleda oss på ljusets väg och hjälpa oss att verkställa det goda rådet när vi hör det.

Förklaring till profetens hadith om syskon i Islam

Låt oss titta närmare på profetens hadith där han säger:

”var varnade att tänka illa om dina muslimska bröder, för oftast kan det vara motsatsen till sanningen, jaga inte deras brister, spionera inte på dem, lura dem inte att köpa något, avundas inte dem, visa inget hat gentemot dem och ta dem inte som fiende, snarare var bröder i lydnad till Allah.”

Vad som menas med att tänka dåligt om sin muslimska bror är den orättfärdiga anklagelsen såsom att anklaga någon för att ha begått otukt utan en giltig ursäkt. Därför lade profeten till: “jaga inte deras defekter” vilket betyder att du inte bör gräva djupare för att få ut information om din muslimska bror genom att använda dina ögon och öron.

Vad gäller att spionera, så är det att leta efter något som är gömt, i synnerhet för att avslöja människor för de dåliga sakerna de må ha gjort.

Och vad gäller "najash" som profeten förbjöd, så sker det när en person erbjuder ett högre pris för en vara för att på så sätt lura en annan köpare att om han köper varan så kommer han att göra ett bra köp. Detta är förbjudet då man inte får lura sin muslimska broder.

Vad gäller avundsjuka så är det förbjudet och det sker när en muslim stör sig på att en annan muslim har en viss gåva, till den graden att man agerar på ett sätt för att muslimen ska förlora sin gåva. SubHanallah, istället ska vi önska våra muslimska syskon det bästa och arbeta intensivt för att de ska få det bästa.

I denna hadith nämner profeten även vikten av att inte söka vägar som leder till att man hyser agg mot sin muslimska broder (“ولاتباغضوا”).

I samma hadith nämns även fiendskap eller att bryta upp med sin muslimska broder. Detta sker när de vänder ryggen från varandra när de möts.

Om ni läser början av denna hadith, märker ni hur profeten, må Allah höja hans rang, varnar muslimerna mot att tänka illa om varandra varpå han kopplar detta till det agg som man hyser i sitt hjärta eller den avundsjuka man uppvisar.

Profeten säger i slutet av denna hadith att man ska vara bröder i lydnad “وكونواعباد الله إخوانا”. Detta innebär att man ska behandla sina muslimska syskon på det sätt man behandlar sina blodssyskon. Behandla varandra med sympati, barmhärtighet, vänlighet och stötta varandra i lydnadshandlingarna. Gör allt detta med uppriktighet i hjärtat. Mina syskon i Islam, de lärda i Religionen har författat många böcker som lyft fram de dåliga egenskaperna som människor må ha och hur man kan bota dem. De tog sin information från läraren av godhet, Allahs Sändebud, må Gud upphöja hans rang, som sammanfattade allt detta i sitt uttalande som betyder:

" En kommer inte besitta alla egenskaper av en rättfärdig muslim om en inte älskar för sin muslimska broder av det som han älskar för sig själv."