^Ashura’ den 10:e av MuHarram

^Ashura’ den 10:e av MuHarram

^Ashura´den 10:e av MuHarram - bakgrundsfakta

Det islamiska året, hijra, startar med månaden MuHarram. Den 10:e dagen av MuHarram är känd under namnet ^Ashura´, vilket betyder “den tionde” på arabiska.

Här kan du läsa mer om den islamiska kalender.

Imam Muslim återberättade via Abu Hurayra att profeten sade:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

denna hadith betyder:

“den bästa fastan efter den obligatoriska fastan i Ramadan, är den rekommenderade fastan i MuHarram. Och den bästa bönen efter den obligatoriska bönen är att be på natten (salatol- layl)”

Denna hadith är tydlig och visar att den bästa fastan man kan göra är den obligatoriska fastan i Ramadan. Sedan kommer den rekommenderade fastan i MuHarram rent generellt. Hur som helst att fasta en del av andra månader kan vara mer belönande än att fasta i MuHarram såsom tex att fasta under ^Arafah dagen som är den 9:e av dhul Hijjah, eller att fasta de 9 första dagarna av dhul Hijjah eller de sex dagarna av Shawwal. Men i den hadith vi nämnde ovan så menade profeten rent generellt att efter månaden ramadan är det högt rekommenderat att fasta den 10:e av MuHarram.

Vad gäller den rekommenderade fastan berättade Al Bukhariy i sin Sahih att Ibn ^Abbas sa i betydelse att profeten gav mycket uppmärksamhet till fastan i MuHarram. Så Ibn ^Abbas menade att förutom den obligatoriska fastan i Ramadan så var profeten mycket mån om att fasta den 10:e av MuHarram.

Hädanefter kommer vi kalla den 10:e av MuHarram för ^Ashura´. Denna dag har hög status och att fasta den är högt belönande. Flera profeter fastade denna dag såsom Noak, Moses och MuHammad. Imam Muslim har återberättat i sin Sahih via Ibn ^Abbas att Profeten kom till Medina en gång. Han såg människor som sa att de fastade al- ^Ashura´, de var inte muslimer. Profeten fick förklarat för sig att de fastade för att det var den dagen som Gud räddade Moses och hans följare från tyrannen Farao. Så profeten Moses fastade denna dag som en tacksamhetsgest för att Allah gav honom seger över tyrannen Farao.

Då sa profeten MuHammad: ”vi är mer värda Moses än er” dvs att det är vi som följer den väg Moses kallade till medan ni har avvikit från den väg han uppmanade er att ta. Så profeten fastade den 10:e av MuHarram. Profeten lade även till

”om jag lever till nästa år kommer jag att även fasta den 9:e av MuHarram”

 

I Sahih Muslim är det nämnt att profeten sade:

detta är dagen av ^Ashura´, Allah har inte gjort det obligatoriskt för er att fasta. Jag fastar, den av er som vill fasta den dagen, fastar. Men den som väljer att inte fasta, väljer att inte fasta”

Från bland annat detta uttalande drog de lärda slutsatsen att det är inte obligatoriskt att fasta ^Ashura´. För profeten var tydlig med att nämna att Allah inte har ålagd oss att fasta al- ^Ashura´snarare är den en högt belönande handling.

Muslim sade i Sahih Muslim via abi Qatada al Ansari att profeten frågades om fördelarna med att fasta ^Ashuraa´varpå profeten svarade att alla de små synderna som muslimen har begått föregående år kommer att förlåtas med Guds Vilja. Så det ligger en stor godhet i att fasta denna dag, därför påminn era syskon om detta.

Profeten utsåg alltså två dagar att fasta istället för en och detta på grund av två anledningar:
1. För att skilja sig från icke muslimerna som sade att dem fastade
2. För att en muslim ska säkerställa att han har fastat den 10:e MuHarram med tanke på att det kan uppstå fel när man ska bekräfta starten av MuHarram.

Men profeten själv levde aldrig till nästa år för att fasta den 9:e av MuHarram. Av detta sa imam shafi^iy att det är rekommenderat att fasta både 9:e och 10:e MuHarram för att han hade för avsikt att fasta båda dagarna. Enligt vissa lärda är det även förespråkat att fasta den 11:e dagen av Muharram.

 

Lärdomar att dra av al ^Ashura´

Det har bekräftats från profetens handlingar att det är tillåtet att utföra en lydnadshandling som en tacksamhetsgest till Allah för att något bra har inträffat den dagen. Det kan vara att någon har fått en gåva eller att en skada har blivit eliminerad.  Profeten Moses blev tex räddad från Farao. Och då valde profeten att fasta som en tacksamhetsgest till Allah. Så profeten har med andra ord visat oss att det är tillåtet att utföra olika typer av lydnadshandlingar för att tacka Allah för att något bra har inträffat på ett specifikt datum. Även om det upprepas år efter år, muslimer fastar 10:e MuHarram år efter år. Ibn Hajar tog detta som ett exempel för att bevisa att man kan utföra lydnadshandlingar det datum som profetens föddes. Detta för att tacka Allah för den största gåvan för denna nation. Som tacksamhetsgest för att Allah har sänt oss profeten så kan vi fasta den dagen, eller göra dhikr, eller att recitera koranen eller att dela ut mat till de behövande. När en följeslagare frågade profeten om att fasta på måndagar, så svarade profeten: “det var den dagen då jag föddes”. Så via detta så lärde profeten denna följeslagare att en stor händelse inträffade denna dag och som tacksamhetsgest till Allah kan man fasta denna specifika dagen.

 

Historiska islamiska händelser på ^Ashura´

Följande islamiska händelser ägde rum just den 10:e av MuHarram:
- Allah accepterade profeten Adams ånger. Här är det mycket viktigt att veta att profeterna inte hamnar i vantro, stora synder eller små synder som är usla (såsom att sno en vindruva). Vad var det Adam ångrade och bad Gud om förlåtelse om? Allah hade förbjudit Adam och Hawa (Eva) att äta från ett visst träd. Men de åt ändå. När Adam åt från det förbjudna fruktträdet så hamnade han i en liten synd som inte innehåller någon uselhet och som han ångrade direkt. När detta hände hade inte Adam uppenbarats som profet ännu. Men Allah accepterade Adams ånger.

- det var den dagen som Adam sändes ner till jorden

-den var den dagen som Noaks ark landade tryggt på Judiyy berget i Mosul, Irak efter den översvämning som drabbade Noaks icke muslimska folk. Noak hade kallat sitt folk till Islam i 950 år och endast 80 blev muslimer. Det uppenbarades för Noak att inga fler kommer träda in i Islam och inte heller deras avkomma. Så Noak gjorde en bön om att förgöra dem. Allah beordrade Noak att bygga ett ark från ett stort träd som växte samma dag som Noak föddes. Så det var ett enormt träd, det sägs att den var 300 cubits hög och dess vidd 80 cubits. Han började bygga sitt ark på land så icke muslimerna började håna honom. Så när arket var färdigt så steg alla muslimer på arket, inklusive alla typer av fåglar och djur. Alla hans söner steg på arket utom en som var icke muslim. Senare började det att forsa ut vatten från jorden under 40 dagar, innan regnet kom från himlen. Varför var det så- att det regnet kom senare? För att regndropparna var lika stora som ett berg, om regndropparna skulle falla direkt på den torra jorden skulle jorden förstöras. Så vattnet började sen att täcka jorden och tom bergen blev helt täckta. Allt drunknade utom arket som var i atmosfären i ca 6 månader. Hela jorden tom de högsta bergen var täckta av vatten sedan beordrade Allah jorden att svälja all vatten. Alltsedan den dagen har jorden förvarat en stor mängd vatten inuti sig. När arket var i atmosfären så cirkulerade den runt Ka^ba och den begav sig till ^Arafah, Muzdalifa, Mina, till Safa och Marwa- de är de områden som pilgrimerna brukar besöka. På den 10:e av MuHarram så landade arket tryggt på al-Judiyy berget i Mosul, Irak. Det har nämnts att endast Noaks söners avkommor blev kvar, och de biljoner människor som vi ser idag kan härledas till Noaks söner, Sam, Ham och Yafith.

- Allah räddade profeten Ibrahim från tyrannen Nimrood.

- Allah återförenade profeten Ya^qoob (Jacob) med sin son Yussuf.

- Allah räddade profeten Moses och hans följare från tyrannen Farao.

- På den dagen räddade Allah profeten Yunus efter det att han var i en stor fisks mage i havet, och det var den dagen som Yunus folks ånger accepterades av Allah.

- Det var den dagen som profeten Salamon fick stor makt och blev ledare.

- Det var den dagen som Allah botade profeten Ayoub efter att han varit sjuk i 18 år.

Den händelsen som är mest känd bland allmänheten är när profetens älskade dottersson, Imam Al-Hussayn dog som martyr i “Dhatur-Riqa^ striden. ” Detta skedde på en fredag den 10:e av MuHarram år 61 efter Hijra och innebar en stor tragedi för muslimerna. Imam al Hussayn var son till ^Aliy och profetens dotter Fatimah. Må Gud förena oss med dem i Paradiset.