Allah

Varning för att smäda Allah

varning för att smäda Allah

Varning för att smäda Allah

Kära muslimska syskon, tungan är en stor gåva som vi bör tacka vår Herre för. Vi borde tacka Allah genom att upprätthålla den obligatoriska tacksamheten. Men vad är den obligatoriska tacksamheten? Det är att avhålla sig från att använda sina gåvor i det som Allah har förbjudit. Och de flesta människor är inte tacksamma för denna gåva. Snarare använder de sin tunga i det syndfulla. Bland det som är förbjudet är att ljuga, svära mot en annan muslim orätt, att skvallra och baktala och att arbeta för att muslimer ska bråka med varandra. Detta tillhör tungans synder. Kom däremot ihåg att i vissa fall får man tala om en muslims dåliga egenskaper. Detta då man tex vill varna för en muslim som lurar andra. Dessutom får man även berätta om en viss muslims dåliga vanor till någon som man vet kan påverka denna muslim till det bättre. Säg tex du har en vän som inte behandlar sina muslimska föräldrar väl. Denna vän lyssnar inte på dig hur mycket du än ger honom råd. Men du vet att denna vän lyssnar på en sheikh i moskén. Då kan du gå till denna sheikh och prata med honom om din väns situation i syfte att hjälpa honom bort från syndens väg.

Om vi dock fortsätter prata om tungans synder ska ni veta att vissa av dem kan leda till att personen lämnar Islam. Det finns flera hädiska uttalanden vi måste undvika, vi ber Allah att skydda oss från dem.
Ett av dessa hädiska uttalanden är att smäda Allah eller att gå emot det Allah har beordrat till.

 

Vrede ingen ursäkt för att smäda Allah

Det spelar ingen roll om en person smädar vår Skapare medan han är arg eller lycklig. Att vara arg är inte en ursäkt att svära mot sin Skapare. Den som har gjort det har lämnat Islam även om han påstår sig fortfarande vara muslim. Dessutom kan personen inte smäda Skaparen och sedan säga “jag menade inte det” så länge inte tungan föregick tanken. Vad betyder tungan föregick tanken? Det betyder tex att jag vill ropa Ahmad men råkar ropa Hassan. Om tungan föregår tanken så begår man med andra ord ingen vantro. Men den som avsiktligt svär mot Skaparen har enligt överenskommelse av samtliga lärda muslimer begått vantro.

Den som har smädat Skaparaen återgår till religionen Islam genom att uttala trosbekännelserna: det finns ingen annan gudom än Allah och MoHammad är hans Sändebud.
Imam an-Nawawiyy, berättade att om en person var arg på sin son och slog honom hårt, och en annan person sa till honom “hur kan du göra så, är du inte muslim?” och han svarade “nej” utifrån envishet eller högfärdighet, då har han begått vantro. Vad som menas med frågan “hur kan du göra så, är du inte muslim?”, är att en muslim visar barmhärtighet och självbehärskning när man är arg, speciellt mot ett barn. Vad vi får reda på av denna ädla imams uttalande är att vrede inte är en ursäkt för att begå vantro. Den personen som är arg och uttalar hädiska uttalanden anses ha lämnat Islam så länge personen inte har tappat medvetandet eller blir galen eller på grund av att tungan föregått tanken.

 

Varning för felaktiga påståenden

Kära syskon, bli inte lurade av vissa människors falska påstående där de felaktigt påstår att personen inte hädar om han smädar Skaparen så länge han påstår att han tror på Islam och inte har för avsikt att lämna Islam. Och vissa påstår även felaktigt att personen begår ej vantro om han smädar Allah medan han skojar. Dessa uttalanden saknar grunder och är ej giltiga. Dessa uttalanden går i konflikt med Koranen, hadith och de lärdas konsensus. Nedan tar vi exempel på hur dessa påståenden går emot religionen.

 

Hur går de emot Koranen?

Allah sade i Ayah 74 av Suratut –Tawbah, vilket betyder:

[De svär vid Allah att de inte yttrat blasfemi, men sannerligen har de yttrat blasfemi och blivit vantrogna]

Allah sade även i Ayahs 65-66 av Suraut-Tawbah vilket betyder:
[Om du bestrider de som har begått vantro, kommer de säga: “det enda vi gjorde var att pladdra och skoja”. Säg till dem: “Hånar ni Allah, Hans verser och Hans Sändebud? Hitta inte på ursäkter, för ni har begått blasfemi efter att ha uppvisat er vara muslimer”]

 

Hur går de felaktiga påstående emot profetens uttalanden?

At-Tirmidhiyy återberättade att profeten, sallallahu ^alayhi wa sallam, sade:                                                                                                                                                                                                                                                  <En person må yttra ett ord som han anser vara ofarlig, men som resulterar i att han faller ner i ett djup av 70 år ner i Helveteselden>.

Profeten informerade alltså om att det finns personer som inte finner någon farligt i det som de säger medan det faktiskt får dem att falla ner i Helvetet på ett avstånd av 70 år om inte personen går tillbaka till islam. Och profeten har berättat för oss att den som faller ner detta avstånd på 70 år i Helvetet har fallit ner ända till helvetets botten där endast de vantrogna hamnar. Muslimer får inte samma hårda straff som de vantrogna vare sig i graven eller i helveteselden. Därav kommer en muslim inte falla ner detta avstånd på 70 år i helveteselden.

 

Och hur har de felaktiga påstående gått emot konsensus?

Al-Qadi ^Iyadal-Malikiyy berättade i sin bok ‘Ash-Shifa Bita^rifiHuquqil-Mustafa’, att det finns ingen oenighet bland de lärda om att döma en person som vantrogen när han smädat Allah.
Därför ska vi vakta vår tunga, för även om det är ett litet organ är dess konsekvens stor om man inte kan disciplinera den. Ta inte lätt på dessa frågor och väg noga vad du ska säga innan du yttrar dig.

 

Det är nämnt i Ayah 18 av Surat Qaf att varje ord som yttras skrivs ned av antingen ängeln Raqib eller ^Atid. Ingen annan än du själv är ansvarig för din tunga. Avslutningsvis vill jag påminna om profetens hadith där han säger: de flesta av människans synder kommer från tungan.

Vi ber Allah att bevara vår Islam och att beskydda våra organ från att begå synder. Ameen.