Islam

Om Islam

Lär dig om Islam. Språkmässigt betyder Islam underkastelse. Enligt islamisk terminologi betyder det en speciell underkastelse som profeten berättade om och det sker när personen uttalar de två trosbekännelserna vilket är ”Jag bevittnar att det finns ingen annan Gud förutom Allah, och jag bevittnar att Muhammad är Allahs Sändebud”.

Med andra ord om man vill träda in i Islam så uttalar man dessa trosbekännelser. Men vad betyder ordet tro? Det betyder ”tvärsäkerhet” . Men vad är det man ska vara tvärsäker på här? Jo det är att man ska vara tvärsäker på att allt som profeten förmedlade är sant. Och självklart tror vi muslimer att allt som profeten förmedlade var i sin tur uppenbarelser från Gud som profeten mottog via ängeln Gabriel (ara. Jibril).

Enligt Islam kan inte heller tro existera utan Islam och tvärtom, Islam kan inte existera utan tro.

 

 ”Islam accepteras inte ifrån en utan tro och tro accepteras inte från en utan Islam. De är som en fram- och baksida av någonting”.

abou Hanifa

 

Islams fem fundament

Islam har fem fundament som utgör grunden för Islam. Detta baseras på en hadith av profeten Muhammad, må Allah höja hans rang, som har bland annat återberättats av Imam al Nawawi. När profeten tillfrågades om vad Islam är sade han i betydelse:

"Islam är byggd på fem (fundament): Att vittna om att det inte finns någon Gud förutom Gud och att Muhammed är Guds sändebud, att utföra bönen, betala zakat (allmosan), fasta i månaden Ramadan och vallfärda till Ka'ba (utföra haj) om du är kapabel till att göra det".

Shahada

För att övergå till Islam måste man veta, tro på samt uttala följande trosbekännelser (ash- Shahadah/ ash- Shahadatayn): Jag bevittnar att det inte finns någon gudom än Allah, och jag bevittnar att Muhammad är Allahs sändebud. För muslimen är detta obligatoriskt att uttala i bönen.

Bönen

En ansvarig muslim är ålagd att utföra fem böner under ett dygn på dess korrekta tider. Bönetiderna sätts efter solens position. De fem obligatoriska bönerna är; Middagsbönen (dhuhr), eftermiddagsbönen (^asr), solnedgångsbönen (Maghreb), aftonbönen (^isha) samt gryningsbönen (sobh).

Allmosan

På arabiska betyder, Zakah, "rening" och "tillväxt". Islamiskt står ordet för "det som är betalat på ett visst sätt som ett resultat av att man har pengar eller är vid liv". Det gavs detta namnet då pengar ökar genom de välsignelser som fås genom att ge zakah och för att det renar givaren från att vara syndfull.

Fasta

Varje ansvarig muslim är ålagd att fasta Ramadan månad som är den nionde månaden av månåret. Den kvinnan som har mens eller som blöder efter förlossning får inte fasta men ska ta igen de missade dagarna. Att fasta Ramadan är inte bara en obligation utan är även bland de bästa formerna av tillbedjan.

Vallfärd

Att utföra vallfärden, haj, en gång i sitt liv är obligatoriskt för den muslim som är fri, ansvarig och har råd att ta sig till Mecka och hem igen. Att ha råd innebär att man har medel som överstiger ens skulder, lämplig bostad, lämpliga kläder och tillräckligt för att försörja de man är ansvarig för under perioden man är borta.

Trons 6 fundament

Tron på Allah
Allah existerar utan tvivel om Hans Existens. Han existerar utan att vara tillskriven form, mängd, skepnad, gränser, belägenhet eller riktning. Han liknar inte någon eller något av Sina skapelser, och inget liknar Honom.
Tron på Hans änglar
Bland det viktigaste i tron är att tro på änglarna, det vill säga att tro att änglarna existerar trots att vi inte ser dem och att de är en av Allahs många skapelser. Allah skapade änglarna från ljus. De är varken feminina eller maskulina. Alla änglar dyrkar Allah och lyder Hans order, de syndar aldrig.
Tron på Hans böcker
Trons 3:e fundament är att tro på de Heliga Böckerna som uppenbarades till profeterna. De Heliga böckerna är totalt 104 till antalet varav 4 av dem är kända; Den originella oförändrade Toran som uppenbarades för Moses, Zabur som uppenbarades för Dawood, Den originella oförändrade Bibeln som uppenbarades för Jesus och Koranen som uppenbarades för Mohammad .
Tron på Hans sändebud
Allah sände profeter och sändebud som en nåd till både människorna och till jinn (osynliga väsen). Profeterna förmedlade sanningsärligt Islams budskap. Profeten Mohammad, må Allah upphöja hans rang, sade i betydelse: "Allah har sänt 124.000 profeter och sändebud", återberättat av ibn Hibban. Av dessa 124.000 profeter var 313 av dem sändebud. Ett sändebud mottar nya lagar, sharia, av Allah som ska förmedlas medan en profet som inte är sändebud följer den sharia som profeten innan eller som en samtid profet mottar.
Tron på Domedagen
Vers 59 i Sorat Ghafir, ger betydelsen: "Timmen kommer säkerligen. Det finns ingen tvekan Ändå tror inte de flesta människor." Allah, Den Prisade, skapade världarna. Han har skapat jorden som vår tillfälliga boende plats. Jorden är bara en genomresa till Livet efter detta, och inte en permanent (oändlig) boendeplats. Koranen informerar oss om att inget i detta liv är evigt, allt vi ser kommer slutligen att förgås, därtill också livet på jorden.
Tron på ödet både gott och ont
Trons 6:e fundament är att man ska tro på ödet både gott och ont. Detta innebär att man ska tro att allt som kommer till existens, både gott och ont, sker med Allahs Eviga Vilja. Det goda handlingarna som en människa förvärvar sker enligt Allahs Vilja och Acceptans. De onda handlingarna sker enligt Allahs Vilja men inte enligt Allahs Acceptans. Allah gillar att vi väljer det goda och håller oss borta från det syndiga.

Grundtro i Islam

Gud existerar och det råder inget tvivel i Hans existens. Ett kortfattat och simpelt förståndsmässigt bevis på detta: Förståndet accepterar inte att något händer utan att någon verkställer det.

Det sunda förnuftet och logiken bekräftar allt detta, ser vi en byggnad så vet vi genast att någon har byggt den. Ser vi ett fotspår så vet vi att någon varit där och trampat. Man accepterar inte att någon ska säga " Fotspåret kom av sig självt, absolut ingen har något att göra med fotspåret." Detta vore att gå emot förståndet och logiken.

Då allt i universum har en början, så måste det också ha någon som ger det sin början. Likaså universum självt, och denna någon är Gud.

Allâh uppenbarade 14:10:

{افي الله شك } 

Versen betyder: {Det råder inget tvivel i Guds existens}

 Al- Bukhariy, al- Bayhaqiy och ibn Jarood har återberättat om att profeten har sagt i betydelse;

 

 "Allah existerade i evigheten och där fanns inget annat med Honom".

 

Denna hadith visar att endast Allah existerade utan en början. Där fanns inget med Allah: ingen plats, inget utrymme, ingen himmel, ingen jord, inget ljus och inget mörker. Allah behöver inget av sina skapelser medan allt annat är i behov av Honom. Den som är i behov av något är svag och Allah är fri från alla brister. Allah är inte i behov av himlen eller någon annan plats. Den som behöver platsen är begränsad och den som är begränsad är svag. Allah existerade utan plats och existerar än idag utan plats. Detta är den aqida, den grundtro, av ahlul sunnah wal jama^a som profeten och ahlul salaf lärde oss. Må Allah stabilisera oss på den rätta vägen och ge oss ett avslut som gudsfruktande muslimer.

Gud har ingen partner i Sin gudomlighet, och inte heller i Sin evighet och Sina egenskaper. Han är Den Enda Guden.

Det är förståndsmässigt omöjligt att det ska finnas mer än en gud, detta bekräftar förståndet med följande resonemang:
"Om det funnits två gudar och den ena vill att Nils skall bli skapad, och den andre vill inte detta! Utgångspunkten kan bli som följande: Nils blir inte skapad och då segrar [i gudomlighet] den ena över den andre och är då alltså ensam i sin gudomlighet. Eller den att Nils blir skapad vilket ger samma slutsats som ovan.

Alltså är en sådan tro fel och förkastlig. Tron på En Gud är den rätta tron!". Detta visar oss att den som inte får igenom sin vilja är svag eftersom hans vilja och makt [förmåga] är begränsat. Han kan inte göra det som han vill, och Gud är inte svag utan Hans vilja går alltid igenom.

Allah uppenbarade 47:19:

{فاعلم انه لا اله الا الله }

Versen betyder: {Håll fast i din kunskap [att] det inte finns någon gudom förutom Allah}

Allah är Evig utan början. Han är inte i behov av någon som ger Honom en början eftersom Han inte har någon början. Om Gud skulle haft en början så skulle Han ha varit i behov av en skapare och omöjligt kunna själv vara en Gud. Hade Gud varit skapad så hade Han varit mottaglig för samma saker som andra skapelser. Han skulle haft många svagheter och brister, att vara skapad är i sig en stor svaghet.

Gud är fri ifrån alla svagheter och Han har ingen början med all rätta, då Han är Gud och Skaparen av allting.

Allah uppenbarade 57:3:

{هو الأول و الاخر}

Versen betyder: {Han [Allah] är Den Enda utan en början och Han har inget slut}

 

Läs mer om Allahs egenskaper.

Gud existerar utan plats
Enhetlighet monoteism
Guds egenskaper

Vill du läsa mer om Islam?

På vår blogg kan du läsa mer om Islam. Vi uppdaterar kontinuerligt med ny information. Du kan även välja mellan våra olika kategorier. 

Välkommen till vår blogg!