Koranen

Att läsa Koranen för de döda samt om talqin

Talqin

Att läsa Koranen för de döda samt om talqin

Att recitera Koranen över de döda och att utföra talqin av dem är tillåtet i Islam. Dessa två utövande är något som muslimer har anammat från tidigare generationer och som är legitima enligt de lärda i religionen. Generellt är det en belönande handling att recitera Koranen med rätt avsikt och med korrekt uttal av de arabiska bokstäverna. Oavsett om man läser Koranen på ett bröllop eller på en begravning så innebär det inget annat än godhet.

Att recitera Koranen över den döde

Det är belönande att recitera Koranen över den avlidnes grav med avsikten att ge belöningen till den avlidne. Imam An-Nawawiyy sade i sin bok Al-AdhKar: “Det har berättats i Sunan Al-Bayhaqiyy med en sahih (autentisk) återberättarkedja att Ibn ^Umar ansåg att recitationen av Surat Al-Baqarah i dess början och i dess slut över en nybegravd muslim är en mustahab (gillad) handling”. Han sade även:  “Ash-Shafi`iyy och hans följare i hans madhhab (rättskola) sade att det är en mustahab (gillad) handling att recitera något av Koranen över en muslims grav, och de tillade att om hela Koranen reciteras så är även det en belönande handling”.

Detta är den ståndpunkt som även Imam Ahmad och andra lärda hade.  Imam Al-Qadi Abul Fadl ^Iyad uttryckte sig på liknande sätt i sin förklaring till boken Sahih Muslim. I sin förklaring tog han upp en Hadith där profeten, må Allah upphöja hans rang, delade på en fuktig palm gren i två delar och placerade dem över två döda muslimers gravar och där profeten sedan sa: “Vi hoppas att tortyren kommer att lindras medan grenarna fortfarande är fuktiga”. Om detta sade Al-Qadi ^Iyad: “De lärda härledde från denna Hadith att det är mustahab (gillat) att läsa Koranen över den döda, för om tortyren kunde lindras via grenarnas TasbiH (glorifiering av Allah) som är objekt, ge då prioritet till Koranen, dess recitation över den döde är gillat”.  Detta stod även i linje med Al-Abiyy sade i sin förklaring till Sahih Muslim. Även Ma`qal bin Yasar berättade en Hadith där profeten, må Allah upphöja hans rang sa:

“Recitera Yasin över era döda”.

---Med latinska bokstäver Iqra´u ^ala mawtaakum Yasin---

(återberättat av Abu Dawud, An-Nasa’iyy och Ibn Majah, som klassificerade det som en Sahih (autentiskt) Hadith).

Mawtaakum i denna hadith avser både de som håller på att dö och de som redan gått bort. Det har även bekräftats via andra autentiska uttalanden av profeten att välgörenhet, fastan, Hajj och ^umrah kan utföras för den dödes räkning. Det är giltigt och når den döde. Att recitera Koranen över den döde är en annan form av dyrkan som når den döde. Denna regel är tydligt härledd från bekräftade profetiska traditioner. Och det finns inget islamisk motbevis av dess legitimitet och giltighet.  Al-Qurtubiyy sade i sin bok  At-Tadhkirah i betydelse: “Beviset till denna regel är den bekräftade belöningen av välgörenhet som når den döde. På samma sätt når det den döde när man reciterar Koranen för honom och ber Gud om förlåtelse för honom”.

Janaza bönen (begravningsbönen) är något annat som tydliggör legitimiteten av att recitera Koranen över den döde. Janaza bönen ger den döde fördelar av de Koranverser som reciteras och av de böner (du^aa´) man gör  när man ber Gud att förlåta den döda muslimen.

Talqin

Talqin sker efter att den döde gravsätts. Det innebär att den döde muslimen förbereds inför utfrågningen av de två änglarna Munkar wa Nakir. Profeten må Allah höja hans rang sade:

“Om en troende bland er dör och ni begraver honom, stå då vid toppen av hans grav och säg: "Ya ^Abdullah, ibn Amatillah". Då kommer den döde troende att höra detta kall men kan inte svara. Upprepa en gång till. Då kommer den döda troende att sätta sig upp. Upprepa en tredje gång och då kommer den troende döda att säga: Vägled oss, må Allah vara barmhärtig mot dig. Då ska man säga: "Kom ihåg den tro som du dog på som är bevittnandet att ingen är Gud utom Allah och att Muhammad är Allahs Sändebud och att du har accepterat Allah som din Herre, islam som din religion, Muhammad  som din Profet och Koranen som din bok"”.

Imam An-Nawawiyy sade i Al-Adhkar:

“Många av våra lärda vänner sade att det är gillat (mustahab) att utföra talqin till den döda muslimen efter sin begravning”.

Av de lärda som det refereras till här är Al-Qadi Husayn i sin bok Ta^liq, Abu Sa^id Al-Mutawalli i sin bok At-Tatimmah, Ash-Shaykh Imam Abul Fath Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisiyy, Imam Abul Qasim Ar-Rafi^iyy och andra. Qadi Husayn förmedlade i sin tur frågan om talqin via andra lärda.

Vad gäller den exakta frasen så sa Ash-Shaykh Nasr följande om talqin av den döde: “När man väl har begravt honom, står de vid hans huvud och de säger “Ya fulan ibn fulan” [de ropar till honom tex om någon heter Ahmad och hans mamma Amina säger de " Ya Ahmad, ibn Aminah]! Kom ihåg det löfte som du lämnade denna värld i; bekännelsen av att det finns ingen Gud utom Allah som är fri från att ha partners och bekännelsen av att Muhammad är Allahs Sändebud, kom också ihåg att Domedagen kommer utan tvekan och att Allah kommer att låta de i gravarna återuppstå, säg:‘Jag har accepterat att min Herre är Allah, att Islam är min religion, att Muhammad sallallahu `alayhi wa sallam är en sann Profet, att Ka`bah är den sanna riktningen för bön, att Koranen är min vägledare och att muslimer är syskon’. Bevittna att din Herre är Allah, det finns ingen annan Gudom än Honom och att Han är Herren och Skaparen av den stora Tronen (`Arsh)”. Dessa var de ord av Shaykh Nasr Al-Maqdisiyy i hans bok At-Tahdhib, så det finns olika sätt att säga al Talqin men som bär samma innebörd.

Ash-Shaykh Imam Abu ^Umar ibn As-Salah, må Allah vara barmhärtig mot honom, blev tillfrågad om talqin vilket han gav följande svar på i sin fatwa bok:  “At-talqin är vad vi har accepterat, och något vi praktiserar” – [från An-Nawawiyys bok Al-Adhkar]. Det nämndes även i samma bok att detta är något som muslimerna i ash-Shaam praktiserade sedan länge.

Av denna artikel förstår vi att recitera Koranen över de döda och att utföra talqin av dem är legitimt enligt profeten och de lärda av ahlul sunna wal jamaa^a.

Avslutningsvis ber vi Allah att göra oss bland de muslimer som lämnar denna värld i ett rättfärdigt tillstånd där njutningar väntar oss i en upplyst grav.